Pravidla hry „Dálniční známkománie“

Na rozhlasové stanici Rádio Dálnice bude v termínu od pondělí 18. 11. 2019 do pátku 20. 12. 2019 (včetně) realizována hra s názvem „Dálniční známkománie“ (dále také jen „Hra“).

Chcete-li se Hry zúčastnit, přečtěte si, prosím, nejdříve pozorně tato Pravidla hry Dálniční známkománie, děkujeme!

Pořadatel Hry

Pořadatelem a organizátorem Hry je společnost Radio Čas s.r.o., IČ: 25817183, se sídlem: Karla Svobody 130, Ostrava – Plesná, 72527, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.C 18963, která je také přislibujícím a poskytovatelem odměn (výher) (dále také „Pořadatel“).

Výhry

50 (padesát) kusů tzv. roční dálniční známky na rok 2020, tj padesát kusů ročního kupónu prokazujícího zaplacení časového poplatku ve smyslu vyhlášky č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem (dále také jen „roční dálniční známka“).

Systém Hry

Během doby trvání Hry se každý všední den od pondělí do pátku soutěží denně o 2 (dvě) roční dálniční známky (rozuměj: proběhnou dvě soutěžní kola).

Výhru (jednu roční dálniční známku) získává ten účastník, který se během vysílání rozhlasové stanice dovolá na telefonní číslo 601 001 001 jako první v pořadí poté, kdy ve vysílání současně zazní platný výherní signál a přímá výzva k soutěžení (znělka, tón, heslo, či věta) – vyhlášeno předem moderátorem, a na výzvu moderátora účastník správně výherní signál zopakuje.

Pokud účastník výherní signál správně nezopakuje nebo nesplní jinou podmínku pro získání výhry, pokračuje Hra po ukončení telefonního hovoru tak, že výhru získává účastník, který se dovolá jako první v pořadí na výše uvedené telefonní číslo a na výzvu moderátora správně zopakuje výherní signál. Tento postup pak moderátor může ještě jednou opakovat. Pokud žádný účastník výhru nezískal, Hra pokračuje podle stejných pravidel až poté, kdy ve vysílání znovu zazní výherní signál.

Každý účastník může vyhrát pouze jednu (1) roční dálniční známku. Každý výherce je tedy vyloučen z další účasti na Hře.

Podmínky účasti ve Hře

Zúčastnit Hry se může ten, kdo:

  • má trvalé bydliště na území České republiky a
  • v herní den, kdy se Hry zúčastní, není mladší 16 let.

Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s Pořadatelem, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na Hře.

Účastí ve Hře (tj. zapojením se do Hry zavoláním na telefonní číslo rozhlasové stanice 601 001 001 účastníci projevují souhlas s tím, že v případě výhry smí Pořadatel bezúplatně využít jejich jméno a příjmení a pořídit a využít obrazové a/nebo zvukové záznamy týkající se účastníka a projevy osobní povahy účastníka (fotografie, písmo, hlas apod.) pro účely informování o Hře a propagace rozhlasové stanici Rádio Dálnice, Pořadatele, jeho výrobků a/nebo služeb a jím pořádaných her nebo obdobné reklamní účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu.

Předání výher

Pořadatel bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry, nejpozději však do 30 dnů, zašle výhru prostřednictvím České pošty doporučenou zásilkou nebo obdobným způsobem na adresu v České republice, kterou výherce Pořadateli sdělí.

Pořadatel je odpovědný pouze za řádné odevzdání výhry přepravci k přepravě. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry při přepravě poštou. V takovém případě není výherce oprávněn požadovat náhradní výhru.

Výherce není povinen výhru přijmout. Na získání výhry v této Hře není právní nárok.

Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru nelze směnit za hotovost.

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel Hry

Pravidla Hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.radiodalnice.cz. Účastníci jsou povinni se s pravidly seznámit a účastí ve Hře tj. zapojením se do Hry zavoláním na telefonní číslo Pořadatele 601 001 001 projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění Pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit pravidla Hry, případně Hru předčasně ukončit nebo prodloužit.

Pořadatel si zejména vyhrazuje právo nahradit plnění deklarované výhry plněním obdobného typu a odpovídající hodnoty a právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) ve Hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn.

Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a řídí se jeho právní úpravou.

Osobní údaje / GDPR

Pořadatel bude, jakožto správce osobních údajů, zpracovávat osobní údaje výherců v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa a adresa pro doručení výhry po nezbytně nutnou dobu za účelem realizace své povinnosti poskytnout výherci výhru a povinností v oblasti vedení účetnictví a daní.

Osobní údaje výherce/ů v rozsahu jméno a příjmení, fotografie, audio záznam hlasu nebo audiovizuální záznam výherce je Pořadatel oprávněn zpracovávat pro marketingové účely spočívající v propagaci rozhlasové stanici Rádio Dálnice, společnosti Pořadatele, jeho výrobků a/nebo služeb a jím pořádaných her, a to nejdéle po dobu 10 let od posledního dne doby Hry. Pořadatel považuje využití těchto údajů za svůj oprávněný zájem.

Osobní údaje účastníků Hry bude Pořadatel zpracovávat jak sám, tak tím v souladu s požadavky GDPR smí pověřit třetí osobu.

Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí výherci, jakožto subjektu údajů, zejména následující práva:

  1. právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává a kopii všech těchto údajů; některé osobní údaje má navíc právo získat elektronicky ve strojově čitelném formátu, tj. takovém, který umožňuje fulltextové vyhledávání.
  2. právo na opravu nesprávných osobních údajů;
  3. právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud jsou zpracovávány na základě souhlasu a souhlas je odvolán a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, pokud je vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, pokud vyjde najevo, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, případně pokud povinnost osobní údaje vymazat stanovuje právní předpis;
  4. právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů prováděnému na základě oprávněného zájmu, zejména pro marketingové účely.

Výherci jsou také oprávněni se obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Svá práva mohou výherci uplatnit u Pořadatele na výše uvedené adrese sídla, příp. na emailové adrese: info@radiodalnice.cz.

Zveřejněno: 15. 11. 2019