Pravidla soutěže „Dálniční CALL“

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Dálniční CALL“

Na webu Rádia Dálnice bude v termínu od 18. 07. 2022 do 31. 12. 2022, realizována soutěž s názvem „Dálniční CALL“ (dále také jen “Soutěž“). Chcete-li se soutěže zúčastnit, přečtěte si, prosím, nejdříve pozorně tato Pravidla soutěže.

Pořadatel soutěže:

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Pohoda Media Services s.r.o., IČ: 07458126, se sídlem: Stavební 992/1, Ostrava – Poruba, 70800, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.C 75864  která je také přislibujícím a poskytovatelem odměn (výher) (dále také „Pořadatel“).

O co soutěžíme:

Každý týden od začátku Soutěže (18. 07. 2022) o roční dálniční známku pro vozidlo do 3,5 T.

Systém soutěže:

Během doby trvání Soutěže (18. 07. 2022 do 31. 12. 2022) se účastníci budou moci registrovat na webu Rádia Dálnice a tím se zapojí do soutěže. Po dobu 7 dní bude ve vysílání Rádia Dálnice, každou hodinu zopakováno výherní heslo. Toto heslo se bude měnit každý týden. Vždy v pátek, bude vylosován 1 soutěžící, který se zaregistroval a splňuje Podmínky účasti v soutěži. Tomuto soutěžícímu zavolá náš moderátor či moderátorka, na jím poskytnuté telefonní číslo, a pokud řekne správné výherní heslo – vyhrává. Pokud se moderátor nedovolá vylosovanému výherci, bude mít k dispozici další dva náhradníky. Pokud se nedovolá ani jednomu z nich, nikdo nevyhrává a soutěž pokračuje dál s možností vyhrát další týden.

Podmínky účasti v soutěži:

Zúčastnit se soutěže může ten, kdo:

  • má trvalé bydliště na území České republiky;
  • v soutěžní den, kdy se soutěže zúčastní, není mladší 18 let.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s Pořadatelem, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži. Účastí v soutěži (tj. odesláním soutěžního formuláře) účastníci projevují souhlas s tím, že v případě výhry smí Pořadatel bezúplatně využít jejich jméno a příjmení pro účely informování o soutěži a propagaci Rádia Dálnice, Pořadatele, jeho výrobků a/nebo služeb a jím pořádaných her nebo obdobné reklamní účely bez omezení. Jméno výherce může být uveřejněno v médiích a na internetu.

Předání výhry:

Předání výhry zajistí firma Radio Čas s.r.o. nejpozději 14 dní po ukončení Soutěže skrze e-mail. Pro zajištění výhry předá výherce Pořadateli  informace o vozidle (státní poznávací značku), na které chce dálniční známku uplatnit, a datum, od kterého má známka platit.

Výherce není povinen výhru přijmout. Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru nelze směnit za hotovost. Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel soutěže: Pravidla soutěže vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na webu Rádia Dálnice. Účastníci jsou povinni se s pravidly seznámit a účastí v soutěži, tj. zapojením a odesláním soutěžního formuláře, projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění pořadatele:

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit pravidla soutěže, případně soutěž předčasně ukončit nebo prodloužit. Pořadatel si zejména vyhrazuje právo nahradit plnění deklarované výhry plněním obdobného typu a odpovídající hodnoty a právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) v soutěži. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a řídí se jeho právní úpravou.

Osobní údaje / GDPR:

Pořadatel bude, jakožto správce osobních údajů, zpracovávat osobní údaje účastníků v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, emailovou adresu po nezbytně nutnou dobu za účelem realizace své povinnosti poskytnout výherci výhru a povinností v oblasti vedení účetnictví a daní.

Osobní údaje účastníků v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu účastníka je Pořadatel oprávněn zpracovávat pro marketingové účely spočívající v propagaci Rádia Dálnice, společnosti Pořadatele, jeho výrobků a/nebo služeb a jím pořádaných soutěží, a to nejdéle po dobu 10 let od posledního dne doby soutěže. Pořadatel považuje využití těchto údajů za svůj oprávněný zájem. 

Osobní údaje účastníků soutěže bude Pořadatel zpracovávat jak sám, tak tím v souladu s požadavky GDPR smí pověřit třetí osobu. Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí výherci, jakožto subjektu údajů, zejména následující práva: (i) právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává a kopii všech těchto údajů; některé osobní údaje má navíc právo získat elektronicky ve strojově čitelném formátu, tj. takovém, který umožňuje fulltextové vyhledávání. (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů; (iii) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud jsou zpracovávány na základě souhlasu a souhlas je odvolán a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, pokud je vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, pokud vyjde najevo, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, případně pokud povinnost osobní údaje vymazat stanovuje právní předpis; (iv) právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů prováděnému na základě oprávněného zájmu, zejména pro marketingové účely. Výherci jsou také oprávněni se obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Svá práva mohou výherci uplatnit u Pořadatele na výše uvedené adrese sídla, příp. na emailové adrese promo@casradio.cz.

Zveřejněno: 18. 07.  2022 v Ostravě

About the author